Korporativni film

Finansijski izveštaji JKP Beogradske elektrane sa mišljenjem nezavisnog revizora za energetske delatnosti za 2020 godinu

utorak, oktobar 12th, 2021

Javno snabdevanje prirodnim gasom

Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora

utorak, oktobar 12th, 2021

Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine

Bilans uspeha za period 01.01.2020.-31.12.202o.

Izveštaj o ostalom rezultatu za period 01.01.2020-31.12.2020.

Izveštaj o poslovanju za period 01.01.2020-31.12.2020

Izveštaj o promenama na kapitalu za period 01.01.2020-31.12.2020

Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2020-31.12.2020

Mišljenje nezavisnog revizora za finansijske izveštaje za 2020. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje za 2020. godinu

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu, rebalans programa poslovanja i izveštaji o poslovanju za 2021. godinu

četvrtak, januar 14th, 2021

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu

Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu (prvi deo)

Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu (drugi deo)

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za prvi kvartal 2021. godine.

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01. januara do 30. juna 2021. godine.

Rebalans 2 Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu (prvi deo)

Rebalans 2 Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu (drugi deo)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu i izveštaji o realizaciji Programa poslovanja za 2020. godinu

subota, septembar 12th, 2020

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2020. godinu

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ ua prvi kvartal 2020. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ od 1. januara do 30. juna 2020. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ od 1. januara do 30. septembra 2020. godine

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period 01.01.2020 – 31.12.2020

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2019 – 31.12.2019

utorak, septembar 1st, 2020

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2019

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2019. do 31.12.2019

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2019

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2019

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2019. do 31.12.2019.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2019

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

utorak, septembar 1st, 2020

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 04.08.2020.godine, a dana 31.08.2020. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije i ovako izgledaju:

- Bilans stanja na dan 31.12.2019. god.

- Bilans uspeha za period od 01.01.2019. do 31.12.2019.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2019-31.12.2019.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2019. do 31.12.2019.god.

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2019. godinu

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2019.godine

- Mišljenje nezavisnog revizora Moore Stephens d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019

Program poslovanja, Rebalans Programa poslovanja i Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

petak, februar 22nd, 2019

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu (prvi deo dokumenta)

Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu (drugi deo dokumenta)

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

Rebalans Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2019. godinu

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za period 01.01.2019.-31.03.2019. godine

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za period 01.01.2019 – 31.06.2019.

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za period 01.01.2019 – 31.09.2019.

Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 01.01.2019. – 31.12.2019.

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu

utorak, avgust 7th, 2018

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu (prvi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu (drugi deo)

Rebalans Programa poslovanja za 2018. godinu (treći deo)

Rebalans 2 Programa poslovanja za 2018. godinu

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2017. – 31.12.2017.

utorak, jul 17th, 2018

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2017.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2017. do 31.12.2015.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2017.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2017.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2017. do 31.12.2017.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2017.

Izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. i 2018. godinu

utorak, jul 17th, 2018

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2017. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 05.06.2018.godine, a dana 11.06.2018. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije.

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. –prvi deo

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. god. – drugi deo

- Bilans uspeha za period od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2017-31.12.2017.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2017. do 31.12.2017.god.-prvi deo

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2017. do 31.12.2017. god.-drugi deo

-  Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Prvi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Drugi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Treći deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Četvrti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Peti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Šesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Sedmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Osmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deveti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Deseti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Jedanaesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu – Dvanaesti deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017.godine – prvi deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2017. godine -drugi deo

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu iz Izveštaja nezavisnog revizora sa FI za 2017. god.

- Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za period januar-decembar 2017. godine

Izveštaji o realizaciji Programa poslovanja JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu

Godišnji finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2018. godinu dostavljeni su elektronski Agenciji za privredne registre 21.06.2019.godine, a dana 24.06.2018. su upisani u Registar i Javno objavljeni na internet stranici pomenute Agencije i ovako izgledaju:

- Bilans stanja na dan 31.12.2018. god.

- Bilans uspeha za period od 01.01.2018. do 31.12.2018.god.

- Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2018-31.12.2018.god.

- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018.god.

- Izveštaj o promenama na kapitalu za period 1.1.2018. do 31.12.2018.god.

-  Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Prvi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Drugi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Treći deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Četvrti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Peti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Šesti deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Sedmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Osmi deo

- Napomene uz finansijske izveštaje za 2018. godinu – Deveti deo

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2018.godine

- Izveštaj o poslovanju JKP “Beogradske elektrane“ za period I-XII 2018. godine

- Mišljenje nezavisnog revizora BDO d.o.o o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018.

Bilansi energetske delatnosti za period 01.01.2018. – 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2018.

- Bilans stanja za energetsku delatnost Javno snabdevanje priorodnim gasom na dan 31.12.2018.

- Bilans uspeha za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom za period od 1.1.2018. do 31.12.2018.

- Mišljenje revizora na Finansijske izveštaje za energetsku delatnost Javno snabdevanje prirodnim gasom na dan 31.12.2018.