Корпоративни филм

Надзорни одбор

nedelja, jul 11th, 2010

НАДЗОРНИ ОДБОР

Скупштина града Београда, на седници одржаној 07. новембра 2017. године, на основу чл. 17. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/16), члана 12. Закона о главном граду (Службени гласник РС бр.129/07 и 101/16 – др. закон), члана 31. Статута града Београда (Службени лист града Београда бр.39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 17. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“ (Службени лист града Београда бр. 57/16), донела је

Решење (број 112-951/17-С)

Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, Београд, на период од четири године, и то:

за председника:

- ЂОРЂE АВРАМОВИЋ, дипломирани инжењер технологије

за чланове:

- мр Богдан Влаховић, дипломирани машински инжењер

- Ивана Калања, дипломирани машински инжењер (представник запослених)
Решење о именовању 112-1003/18-С- 14. новембар 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 112-951/17-С- 7. новембар 2017. године

Председник
Никола Никодијевић

Колегијум ЈКП „Београдске електране“

subota, februar 28th, 2009

Раде Баста, в.д. директора
Владан Павловић
, извршни директор за производњу топлотне енергије
Ридха Ал – Jидах, извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије
Драгана Јовановић,
извршни директор за снабдевање топлотном енергијом
Горан Смиљанић
, извршни директор
за развој и инвестиције
Радмило Савић, извршни директор за пословно-техничку подршку
Миодраг Јекнић-Мики, извршни директор за економско-финансијске послове
Силвана Вељковић, извршни директор за људске ресурсе, правне и опште послове