Корпоративни филм

Надзорни одбор

nedelja, jul 11th, 2010

НАДЗОРНИ ОДБОР

Скупштина града Београда, на седници одржаној 08. новембра 2021. године, на основу чл. 17. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/16 и 88/19), члана 12. Закона о главном граду (Службени гласник РС бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. Статута града Београда (Службени лист града Београда бр. 39/08, 6/10, 23/13, Службени гласник РС број 17/16 – одлука УС и Службени лист града Београда бр 60/19) и члана 17. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“ (Службени лист града Београда бр. 57/16 и 79/17, 38/19 и 17/20), донела је

Решење (број 112-885/21-С- 08. новембар 2021. године)

Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, Београд, на период од четири године,  и то:
за председника:

МИЛАН ЂУРОВИЋ

за чланове:

- мр Богдан Влаховић

- Ивана Калања, из реда запослених

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 112-885/21-С – 8. новембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Колегијум ЈКП „Београдске електране“

subota, februar 28th, 2009

Раде Баста, директор (Решењем Скупштине града Београда бр. 111-744/19-S од 12.11.2019.)
Ивана Калања
, извршна директорка за производњу топлотне енергије
Владан Павловић
, извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије
Горан Смиљанић
, извршни директор за снабдевање топлотном енергијом
Небојша Стојковић, извршни директор
за развој и инвестиције
Ненад Ђаковац, извршни директор за пословно-техничку подршку
Силвана Вељковић, извршна директорка за људске ресурсе, правне и опште послове